Klauzula informacyjna

dotycząca danych osobowych


W związku z koniecznością wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Państwa dane pozyskane zostały z co najmniej jednego, z niżej wymienionych, publicznie dostępnych, źródeł informacji:
Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS),
Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG),
inne rejestry i ewidencje prowadzone przez organy państwowe,
oficjalne strony internetowe podmiotów gospodarczych,
wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych,
ogólnodostępne katalogi teleadresowe,
serwisy społecznościowe,
bazy danych zakupione u podmiotów trzecich.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MATEJUK EDUKACJA Marek Matejuk, ul. Psie Pole 10, 58-301 Wałbrzych, NIP 886-111-90-20.
Z Administratorem można się skontaktować, wysyłając list pocztowy na podany wyżej adres lub drogą e-mailową pod adresem: list@matejuk.pl.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, ponieważ jest to niezbędne do realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów m.in. marketingu własnego.

4. Przetwarzane przez Administratora dane dotyczą tylko i wyłącznie działalności gospodarczej i zawodowej osób, których dotyczą.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji określonych prawem.

6. Administrator będzie przechowywać te dane w swoich zbiorach oraz przetwarzać je przez okres niezbędny do realizacji jego interesów.

7. Administrator nie podejmuje w oparciu o przetwarzane dane osobowe zautomatyzowanych decyzji.

8. Wszystkie osoby fizyczne, których dane Administrator przetwarza w swoich zbiorach, mają prawo do żądania od Administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.